Statut

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Stowarzyszenie „Rozwadowska Dziewiątka” wspierające rozwój Publicznej Szkoły Podstawowej
nr 9 im. Jana Kochanowskiego w Stalowej Woli, zwane dalej „Stowarzyszeniem” jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych posiadającym osobowość prawną
i działającym na mocy Ustawy zdnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 2001
Nr 79, Poz. 855, ze zm.) oraz niniejszego Statutu. Stowarzyszenie powołuje się w trosce
o wspieranie wszelkich przedsięwzięć związanych z wszechstronnym i zrównoważonym rozwojem Publicznej Szkoły Podstawowej nr 9 w Stalowej Woli.

 1. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

 2. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.

 3. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych.

 4. Siedzibą Stowarzyszenia jest Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Kochanowskiego na terenie miasta Stalowa Wola, dzielnica Rozwadów w powiecie stalowowolskim.

 5. Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
  Do realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

 6. Stowarzyszenie, po jego zarejestrowaniu, nabywa osobowość prawną.

 7. Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.

§ 2

 1. Działalność Stowarzyszenia opiera się na społecznej pracy swoich członków.

 2. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

 3. Stowarzyszenie może być członkiem innych organizacji krajowych i zagranicznych powołanych do realizacji tych samych lub podobnych celów statutowych.

§ 3

 1. Znaki i symbole Stowarzyszenia mogą być używane przez władze, członków oraz inne osoby prawne i fizyczne, a także jednostki organizacyjne wyłącznie w sposób i na zasadach określonych przez Zarząd Stowarzyszenia.

 2. Stowarzyszenie jest uprawnione do używania pieczęci oraz może posiadać godło, ustanowione w zgodzie z obowiązującymi przepisami.

II. CELE STOWARZYSZENIA I SPOSOBY ICH REALIZACJI

§ 4

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. Inspirowanie, aktywizowanie mieszkańców na rzecz rozwoju szkoły i środowiska lokalnego.

 2. Wspieranie działań szkoły zmierzających do kształtowania postaw patriotycznych i społecznych wychowanków oraz uczniów szkoły.

 3. Promocja i organizacja wolontariatu.

 4. Rozwijanie twórczości i kreatywności uczniów szkoły.

 5. Profilaktyka zagrożeń związanych z używaniem substancji psychoaktywnych przez młodych ludzi.

 6. Przeciwdziałanie przejawom nietolerancji, ksenofobii, rasizmu i dyskryminacji w życiu publicznym.

 7. Działalność profilaktyczna, edukacyjna i wychowawcza na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 8. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

 9. Udzielanie pomocy w sytuacjach kryzysowych szkolnych,rodzinnych,rówieśniczychi osobistych.

 10. Organizowanie opieki pozaszkolnej dla dzieci i młodzieży z rodzin ubogich i dysfunkcyjnych -prowadzenie działań wychowawczych stymulujących rozwój dzieci i młodzieży.

 11. Budowanie partnerstwa na rzecz wsparcia osób, rodzin i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym w sytuacji długotrwałego bezrobocia, niepełnosprawności, ubóstwa, bezradności
  w sprawach opiekuńczo wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego oraz bezdomności.

 12. Współdziałanie z rodzicami w organizowaniu dzieciom aktywnego wypoczynku, pozwalającego na lepszy rozwój psychofizyczny uczniów.

 13. Poprawa sytuacji materialnej szkoły – pomoc w zakresie: sprzęt, pomoce naukowe, remonty.

 14. Organizowanie wyjazdów edukacyjnych i krajoznawczych dla dzieci i młodzieży.

 15. Organizowanie kursów,zajęć i warsztatów dla dzieci i młodzieży.

 16. Organizowanie zajęć dodatkowych i pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży.

 17. Prowadzenie zajęć i aktywizacja dorosłych.

 18. Organizacja Pikników i akcji charytatywnych.

 19. Działalność w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji regionalnej.

 20. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

 21. Pozyskiwanie i pomnażanie środków materialnych służących celom działalności stowarzyszenia.

§ 5

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. Współpracę z dyrekcją szkoły, instytucjami i organizacjami działającymi na terenie szkoły, miasta i kraju.

 2. Współdziałanie z władzami, instytucjami oraz organizacjami pokrewnymi, a także stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi.

 3. Udzielanie pomocy materialnej potrzebującym uczniom szkoły.

 4. Fundowanie stypendiów socjalnych, naukowych.

 5. Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia młodzieży w oparciu o możliwości bazowe szkoły.

 6. Organizowanie działalności oświatowej, kulturalnej i sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych i przeciwdziałania wszelkiej patologii społecznej.

 7. Angażowanie młodzieży do wielu form aktywności, dostosowanych do wieku i zainteresowań związanych z różnymi dziedzinami nauki, kultury i sportu.

 8. Podejmowanie innych form zgodnych z przyjętymi przedsięwzięciami, jakie okażą się celowe dla realizacji statutowej działalności.

 9. Promocja i organizacja wolontariatu.

 10. Podejmowanie działań w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego.

 11. Podejmowanie działań w zakresie ratownictwa i ochrony ludności.

 12. Udzielanie pomocy ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych.

 13. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, w tym działania na rzecz zachowania
  i rozwoju lokalnej tożsamości, tradycji i obyczajów.

 14. Podejmowanie działań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

 15. Ochrona i promocja zdrowia i zdrowego stylu życia.

 16. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

 17. Integrację uczniów i rodziców,przeciwdziałanie bezradności i wykluczeniu społecznemu.

 18. Organizowanie dodatkowych zajęć edukacyjnych, wyrównawczych, kulturalnych, sportowych, rehabilitacyjnych, związanych z ochroną środowiska, przedsiębiorczością – dla uczniów, rodziców, nauczycieli i lokalnego środowiska.
 19. Wspieranie rozwoju uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, wybitnie uzdolnionych lub niepełnosprawnych.

 20. Wspomaganie szkoły w zakresie utrzymania i modernizacji jej obiektów oraz pozyskiwanie środków na rozwój infrastruktury szkoły.

 21. Kształtowanie warunków związanych z bezpieczeństwem dzieci.

 22. Tworzenie własnego systemu stypendialnego.

 23. Podejmowanie w ramach obowiązujących przepisów przedsięwzięć związanych z rozwojem szkoły.

 24. Organizowanie imprez masowych propagujących cele stowarzyszenia.

 25. Gromadzenie środków finansowych i rzeczowych pochodzących z dobrowolnych świadczeń obywateli, stowarzyszeń, organizacji społecznych, zawodowych i samorządowych, przedsiębiorstw i ofiarodawców zagranicznych, osób fizycznych i prawnych, z imprez i zbiórek publicznych oraz funduszy celowych z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych szkoły.

§ 6

 1. Stowarzyszenie prowadzić będzie działalność na rzecz ogółu społeczności, lub określonej grupy podmiotów, pod warunkiem, że grupa ta jest wyodrębniona ze względu na szczególnie trudną sytuację życiową lub materialną w stosunku do społeczeństwa.

III. CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 7

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.

 2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

§ 8

 1. Stowarzyszenie zrzesza członków:

 1. Zwyczajnych,

 2. wspierających,

 3. honorowych.

§ 9

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, która nie jest pozbawiona praw publicznych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem, która złoży wypełnioną deklarację członkowską i zostanie przyjęta przez Zarząd w poczet członków Stowarzyszenia.

 2. Przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia dokonuje Zarząd uchwałą podjętą w ciągu jednego miesiąca od daty złożenia deklaracji członkowskiej, zawierającą rekomendację co najmniej dwóch członków zwyczajnych.

 3. Osoba zainteresowana powinna być zawiadomiona o przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia w terminie 14 dni od daty podjęcia przez Zarząd uchwały w tym zakresie.

 4. W przypadku odmowy przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia, osoba zainteresowana ma prawo złożyć w terminie 14 dni od daty doręczenia jej uchwały Zarządu (dotyczącej odmowy przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia) odwołanie do Walnego Zebrania Stowarzyszenia. Odwołanie składa się za pośrednictwem Zarządu. Walne Zebranie Stowarzyszenia rozpatruje odwołanie na najbliższym zgromadzeniu (posiedzeniu). Decyzja Walnego Zebrania
  w przedmiotowej sprawie jest ostateczna.

 5. Osoby nieletnie, które ukończyły 16 lat mogą być członkami Stowarzyszenia za zgodą ich prawnych opiekunów. Do ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej są one zwolnione ze składek członkowskich. Nie posiadają jednak czynnego i biernego prawa wyborczego do ukończenia 18 roku życia.

 6. Członkowie zwyczajni mają prawo:

 1. wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia (czynne i bierne prawo wyborcze),

 2. uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu Stowarzyszenia,

 3. zaskarżać do Walnego zebrania członków uchwały Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu

  1. z listy członków,

 4. zgłaszać wnioski i postulaty, opinie dotyczące działalności Stowarzyszenia,

 5. brać udział w pracach, zebraniach i innych przedsięwzięciach Stowarzyszenia.

 1. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia są zobowiązani:

 1. aktywnie uczestniczyć w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,

 2. przestrzegać postanowień statutu, regulaminów oraz uchwał władz Stowarzyszenia,

 3. regularnie i terminowo opłacać składki członkowskie i inne świadczenia na rzecz Stowarzyszenia.

§ 10

 1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia oraz akceptująca jego cele i założenia, która zadeklaruje na rzecz Stowarzyszenia pomoc finansową, rzeczową lub intelektualną. Członków wspierających na podstawie pisemnej deklaracji przyjmuje w drodze uchwały Zarząd.

 2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie i działa w ramach Stowarzyszenia za pośrednictwem swojego przedstawiciela.

 3. Członek wspierający, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego posiada inne prawa członka zwyczajnego.

 4. Członek wspierający posiada obowiązki określone w §9 ust. 7 pkt. 2) i 3).

§ 11

 1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

 2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.

 3. Członek honorowy posiada wszystkie prawa i obowiązki członka zwyczajnego Stowarzyszenia
  z wyjątkiem obowiązku określonego w §9 ust. 7 pkt. 3).

§ 12

 1. Utrata członkostwa w Stowarzyszeniu następuje na skutek:

 1. dobrowolnego wystąpienie członka ze Stowarzyszenia zgłoszonego pisemnie do Zarządu,

 2. skreślenia z listy członków Stowarzyszenia dokonanego uchwałą Zarządu z powodu nieopłacania składek członkowskich przez okres co najmniej 6 miesięcy,

 3. wykluczenie członka ze Stowarzyszenia na podstawie uchwały Zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów oraz uchwał władz Stowarzyszenia,

 4. pozbawienia osoby fizycznej praw publicznych na podstawie prawomocnego wyroku sądowego,

 5. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,

 6. osoba skreślona lub wykluczona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków za pośrednictwem Zarządu w terminie 30 dni od daty doręczenia stosownej uchwały,

 7. w przypadku określonym w ust. 1 pkt.2), 3) i 4), orzeka Zarząd podając przyczyny skreślenia lub wykluczenia,

 8. do osób, którym odmówiono prawa członkostwa stosuje się odpowiednio zasady określone w pkt. 6).

 1. Od uchwał Zarządu w sprawie skreślenia lub wykluczenia z listy członków (utraty członkostwa) przysługuje członkom Stowarzyszenia odwołanie do Walnego Zebrania, które należy wnieść
  w terminie 14-dni od daty otrzymania (
  doręczenia) powyższej uchwały na piśmie. Odwołanie składa się za pośrednictwem Zarządu. Walne Zebranie Stowarzyszenia rozpatruje odwołanie na najbliższym zgromadzeniu (posiedzeniu). Decyzja walnego zebrania w przedmiotowej sprawie jest ostateczna.

IV. WŁADZE STOWARZYSZENIA ORAZ ICH KOMPETENCJE

§ 13

 1. Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, zwane w statucie „Walnym Zebraniem”,

 2. Zarząd Stowarzyszenia, zwany w statucie „Zarządem”,

 3. Komisja Rewizyjna.

 1. Kadencja Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa pięć lat.
  Kadencja dotychczasowego Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej wygasa z chwilą podjęcia przez Walne Zebranie uchwały o powołanie Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej na nową kadencję.

 2. W przypadku ustąpienia, odwołania lub śmierci członka Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej
  w trakcie trwania kadencji skład osobowy tych władz Stowarzyszenia jest uzupełniany poprzez przeprowadzenie wyborów uzupełniających na wakujące stanowisko.

§ 14

WALNE ZEBRANIE

 1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

 2. Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

 3. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

 1. z głosem stanowiącym- członkowie zwyczajni,

 2. z głosem doradczym- członkowie wspierający i członkowie honorowi.

§ 15

 1. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd raz w roku jako sprawozdawcze i co pięć lat jako sprawozdawczo-wyborcze.

 2. Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

 3. Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący, sekretarz, członkowie w liczbie od 3 do 5.

 4. Prezydium Walnego Zebrania wybierane jest w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością obecnych na Zebraniu Członków Stowarzyszenia.

 5. Członek ustępujących władz nie może wejść w skład Prezydium Walnego Zebrania Członków.

 6. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd powiadamia członków co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.

§ 16

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:

 1. z własnej inicjatywy,

 2. na żądanie Komisji Rewizyjnej,

 3. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno być zwołane w terminie jednego miesiąca od daty zgłoszenia wniosku (1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia) lub żądania (Komisji Rewizyjnej) i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 17

 1. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, w obecności co najmniej połowy (1/2) ogólnej liczby członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania (quorum).

 2. Wybory do Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej odbywają się w głosowaniu tajnym.

 3. W przypadku braku quorum (co najmniej połowy (1/2) ogólnej liczby członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania) Zarząd zwołuje Walne Zebranie (drugie), obejmujące ten sam porządek obrad w drugim terminie wyznaczanym w tym samym dniu 30 minut później, niż pierwszy termin. Tak zwołane Walne Zebranie jest ważne bez względu na ilość obecnych Członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania.

§ 18

 1. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

 1. uchwalenie statutu i jego zmian,

 2. uchwalenie regulaminów władz Stowarzyszenia,

 3. wybór i odwołanie członków władz Stowarzyszenia,

 4. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,

 5. ustalanie wysokości składek członkowskich,

 6. podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego,

 7. nadawanie godności członka honorowego Stowarzyszenia,

 8. podejmowanie decyzji w sprawie wysokości kwoty zaciągania zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia przez Zarząd,

 9. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

 10. inne, wynikające z niniejszego statutu.

§ 19

ZARZĄD STOWARZYSZENIA

 1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z trzech członków w tym Prezesa,Zastępcy Prezesa i Członka Zarządu.

 2. Walne Zebranie Członków wybiera Zarząd w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów. Walne Zebranie Członków może zarządzić głosowanie jawne.

 3. Uchwały Zarządu zapadają na posiedzeniach, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków Zarządu. W przypadku równego podziału głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

 4. Posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał.

 5. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa.

 6. Szczegółowe uprawnienia, organizację pracy określa regulamin Zarządu Stowarzyszenia.

 7. Członkowie organu zarządzającego nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe

 8. Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy:

 1. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

 2. kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z jego celami statutowymi,

 3. zarządzanie majątkiem oraz finansami Stowarzyszenia,

 4. sporządzanie i składanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia na Walnym Zebraniu Członków,

 5. realizowanie i wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Stowarzyszenia,

 6. zwoływanie Walnych Zebrań Stowarzyszenia,

 7. uchwalanie planów działalności Stowarzyszenia oraz preliminarzy budżetowych,

 8. przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia,

 9. rozpatrywanie i rozstrzyganie sporów pomiędzy członkami związanymi z działalnością Stowarzyszenia,

 10. uchwalanie regulaminów przewidzianych w Statucie.

 1. Do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych Stowarzyszenia, zawierania umów, zaciągania zobowiązań, udzielania pełnomocnictw w imieniu Stowarzyszenia uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie.

§ 20

KOMISJA REWIZYJNA

 1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.

 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 – 5 członków.

§ 21

 1. Komisja wyłania ze swojego grona Przewodniczącego,Zastępcę i Sekretarza.

 2. Komisja rewizyjna odbywa posiedzenia co najmniej raz do roku

 3. Członkowie Komisji nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 22

 1. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

 1. Kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia,

 2. Występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,

 3. Prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia niewywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,

 4. Zwołanie Walnego Zebrania Członków w przypadku nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym statutem,

 5. Składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium władzom Stowarzyszenia,

 6. Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia.

§ 23

 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.

 1. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

V. MAJĄTEK STOWARZYSZENIA I GOSPODARKA FINANSOWA.

§ 24

 1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§ 25

 1. Źródłami powstaniamajątkuStowarzyszenia:

 1. Składki członkowskie,

 2. Darowizny, zapisy i spadki,

 3. Wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia (dochody z własnej działalności, dochody
  z majątku Stowarzyszenia),

 4. Dotacje.

 1. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie zobowiązującymi przepisami.

§ 26

 1. Prowadzona przez Stowarzyszenie działalność bezwzględnie nie obejmuje:

 1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy stowarzyszenia pozostają w związku małżeńskim ,we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej , pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani
  z tytułu przysposobienia , opieki lub kurateli, zwanych dalej ,,osobami bliskimi”.

 2. Przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,
  w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

 3. Wykorzystania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia.

 4. Zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji członkowie jej organów lub pracownicy, oraz ich osób bliskich , na zasadach innych niż
  w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 27

 1. Dla ważności oświadczenia woli, jak również wszelkich pism w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu: prezesa
  i wiceprezesa lub prezesa i upoważnionego pisemnie przez Zarząd innego członka Zarządu

 2. Dla ważności oświadczenia woli w sprawach pozostałych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu w tym prezesa lub wiceprezesa.

VI. ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

§ 28

 1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

 1. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

 1. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia nieuregulowanych w statucie, mają zastosowanie odpowiednie przepisy z rozdziału 5 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo
  o stowarzyszeniach( Dz. U.1989 Nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami).

 

Statut Stowarzyszenia został uchwalony przez Zebranie Założycielskie w dniu 23.11.2017